Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Vse na enem mestu: davčno svetovanje, poslovno svetovanje,... 
Andrej Gomboc Kreativni direktor podjetja Sedna d.o.o., Ljubljana
 
 
 

V Uradnem listu RS, št. 60/16 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s katerim je določeno, da se za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 dalje v vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove za obračun prispevkov. Uvaja pa se tudi bolj enostaven način poročanja popravkov in se omogoča poročanja popravkov oz. poračunov plač za preteklo obdobje v tekočem obračunu.

Na podlagi 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1 se od 1. 1. 2016 na REK obrazcih poročajo tudi podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov. Podatki se sporočajo ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega so obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o dohodku oziroma obračunu prispevkov v REK-1 obrazcu.

Na podlagi pregleda oddanih REK obrazcev in prejetih pobud zavezancev za poenostavitev in racionaliziranje poročanja podatkov, ki so potrebni za oblikovanje M-4 tako, da se bo ohranila vsebina potrebnih podatkov, hkrati pa bo poročanje podatkov prijaznejše uporabnikom, je bil spremenjen in v Uradnem listu RS, št. 60/16 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. S tem pravilnikom je določeno, da se za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 dalje, v vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove za obračun prispevkov. Uvaja pa se tudi bolj enostaven način poročanja popravkov in se omogoča poročanje popravkov oz. poračunov plač za preteklo obdobje v tekočem obračunu.

Za lažje poročanje popravkov za pretekla obdobja (najbolj pogost primer je, da se pri tekoči plači poračuna bolniška odsotnost za pretekli mesec, ker npr. delavec prinese bolniški list po že izvedenem obračunu plač) je v poljih M omogočen vnos »datuma od in datuma do« glede na dejansko obdobje, na katerega se posamezen poračun dohodka nanaša. V ta namen je odstranjena zahteva glede ujemanja z obdobjem na REK obrazcu (polje 011), kar pomeni, da bo znotraj enega REK obrazca možno poročati podatke za več različnih obdobij od 1. 1. 2017 dalje. Rešitev se lahko uporablja zgolj za poročanje popravkov, ne pa tudi za prva izplačila plač za posamezen mesec.

V polje M02, kamor izplačevalci vpisujejo podatke o nadomestilih plač, se za dohodke od 1. 1. 2017 dalje vpisuje tudi znesek nadomestila. Na ta način bo zagotovljeno, da se bodo podatki o osnovi za prispevke, ki se za davčne namene izkazuje v polju A062, lahko primerjali s podatki v poljih M01-M10.

Spremenjen način poročanja v skladu s spremembo pravilnika velja za dohodke, ki se nanašajo na obdobje po 1. 1. 2017.

Skladno s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ULRS 109/2012) vas obveščamo, da spletna stran rs-zeus.si pri svojem delovanju uporablja piškotke. Gre za majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem disku in so potrebne za nemoteno delovanje spletne strani. Podatke v teh majhnih besedilnih datotekah (piškotkih) uporabljamo za spremljanje obiskanosti spletne strani rs-zeus.si. Predvsem nas zanima, katera strokovna besedila največ berete, da bi vam lahko pripravili še več podobnih oziroma sorodnih vsebin. Piškotke uporabljamo tudi za nemoteno delovanje modula 'pošlji povpraševanje', zbrane podatke pa uporabljamo izključno za namene odgovora na povpraševanje. Uporabljamo jih tudi pri delovanju modula za e-novice – tukaj zbrane podatke uporabljamo izključno za namen obveščanja naročnikov o zakonodajnih novostih, aktualnih razpisih in drugih računovodskih in sorodnih vsebinah. 

Shranjevanju piškotov se lahko izognete tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika, ki ga uporabljate. 

Z uporabo spletne strani rs-zeus.si se strinjate tudi z našo uporabo piškotkov. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite v spodnjem predelu strani - piškotki.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA MED ZEUS RAČUNOVODSTVO IN DAVKI D.O.O. IN NAROČNIKI RAČUNOVODSKIH STORITEV

 

(1) Zeus davki in računovodstvo d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) in naročnik računovodskih storitev (v nadaljevanju naročnik) skleneta pred pričetkom sodelovanja Pogodbo o opravljanju storitev računovodenja (v nadaljevanju pogodba). 

(2) V pogodbi izvajalec in naročnik opredelita pogodbeno ceno, morebitne posebne pogoje sodelovanja ali dodatne storitve ter datum začetka sodelovanja. 

(3) Vsi ostali pogoji sodelovanja so zapisani na tem spletnem mestu.

(4) OSNOVNA STORITEV 

(5) izvajalec za naročnika vodi poslovne knjige in opravlja druge računovodske storitve, izdeluje davčne obračune, prav tako pa lahko opravlja tudi druge storitve, povezane z opravljanjem računovodskih storitev.

(6) Osnovne storitve so lahko:

 • kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige);
 • vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev);
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov,
 • sestavljanje letnega poročila skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenksim računovodskim standardom za poslovne potrebe in za namene javne objave ter statistične potrebe;
 • vodenje davčnih evidenc ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov;
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu in ob zaključku leta);
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe, poslovodstva, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika;
 • svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih knjigovodskih listin ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter izdelavo obračunov;
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja.

(7) ODGOVORNOST

(8) Za storitve opisane v odstavku 5 in 6 je izvajalec odgovoren, da so opravljene strokovno in rokovno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja ob izpolnjenih predpostavkah od odstavka 12 do 16 ter od odstavka 19 do 21.Storitve opravlja izvajalec v svojih prostorih in s svojo opremo.

(9) Izvajalec in naročnik se zavežeta obravnavati podatke, ki jih pridobita drug o drugem, kot poslovno skrivnost tako v času trajanja pogodbe kot po njenem izteku.

(10) Izvajalec naročnika obvešča o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju za potrebe njegove dejavnosti. Naročnik sam sprejema poslovne odločitve in s tem tudi odgovornost zanje.

(11) Izvajalec lahko za izdajanje listin, njihovo kroženje in obdelavo ter za drugo podporo poslovanju naročnika izdaja ustna ali pisna navodila, za izvajanje katerih odgovarja naročnik sam.

(12) Naročnik je odgovoren dati izvajalcu vse potrebne informacije, podatke in listine, ki omogočajo izvajalcu poznavanje podjetja naročnika tako, da lahko išče optimalne rešitve pri računovodenju ter opravi svoje storitve skladno s tukaj opisanimi pogoji.

(13) Naročnik se zaveže pripravljati in posredovati izvajalcu knjigovodsko dokumentacijo pravočasno, najkasneje do 12. v mesecu za pretekli mesec, skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 21.11), tako da:

 • so izpiski transakcijskega računa urejeni po zaporednih številkah in da so pri vsakem izpisku priložene pripadajoče specificirane kompenzacije ter druge razčlenitve prometa z ustreznimi specifikacijami ter morebitnimi pojasnili;
 • so izdani računi razvrščeni po zaporednih številkah in opremljeni z ustreznimi carinskimi ali drugimi dokumenti;
 • so prejeti računi urejeni po datumu prejema in likvidacijski številki ter s strani naročnika potrjeni (likvidirani) za knjiženje v poslovne knjige, s priloženimi carinskimi listinami in prevzemnicami blaga. Prejeti računi za osnovna sredstva morajo imeti oznako, da gre za nabavo osnovnih sredstev ter najmanj še podatke o predvideni dobi koristnosti sredstva, o datumu razpoložljivosti za uporabo). Če izvajalec izda posebna pisna navodila za likvidacijo prejetih računov, jih je naročnik dolžan upoštevati, kot da bi bila sestavni del te pogodbe;
 • je blagajniški dnevnik urejen po datumu in zaporednih številkah ter je opremljen z ustreznimi oštevilčenimi prejemki in izdatki ter drugimi prilogami (likvidiranimi prejetimi računi, obračuni potnih stroškov in podobno);
 • so drugi dokumenti, ki imajo značaj knjigovodske listine (npr. obračuni potnih stroškov, obračuni materialnih stroškov, rekapitulacije materialnega ali blagovnega knjigovodstva, podatki za obračun plač, drugi zbiri in specifikacije) opremljeni tako, da nedvoumno pričajo o vsebini poslovnega dogodka in izvajalcu omogočajo pravilno evidentiranje v poslovne knjige;
 • so v obdobju od zadnjega pobota plačani vsi prejeti računi v valuti, ki je na računu. V primeru da temu ni tako in da se naročnik odloči, da izvajalec zanj prijavlja obveznosti v obvezen pobot, morajo biti dokumenti na sedežu izvajalca že do 5. v mesecu za pretekli mesec drugače izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za pravilnost oddanih pobotov. Priprava in prijava obveznih pobotov pa se zaračuna posebej.

(14) Za resničnost in verodostojnost posredovane dokumentacije odgovarja naročnik. Za nepravilnosti v davčnih in knjigovodskih razvidih ter obračunih, do katerih bi prišlo zaradi zamude naročnika pri dostavi dokumentacije ali zaradi dostave neustreznih in nepopolnih listin, odgovarja naročnik.

(15) Šteje se, da so osnovne določbe predpisov o davčnem priznavanju odhodkov, obveznosti obračunavanja DDV in drugih davkov naročniku znane, v kolikor pa ima naročnik dileme ali vprašanja, se o njih posvetuje z izvajalcem storitve. Skladno s temi pravili je naročnik dolžan izstavljati dokumentacijo in likvidirati prejete račune ter druge listine, ki so podlaga za pripoznanje stroškov.

(16) Naročnik se zaveže vse knjigovodske listine arhivirati pri sebi in jih hraniti v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

(17) Materialno in blagovno knjigovodstvo se zaveže voditi naročnik sam. Podatke o porabi materiala in blaga se naročnik zaveže sporočati izvajalcu po dogovoru, praviloma mesečno, vendar najmanj enkrat letno in to do 15. januarja za preteklo leto po stanju na dan 31.12. skupaj z inventurnim elaboratom in do 15. dne v mesecu, ki sledi poslovnemu letu, za preteklo poslovno leto po stanju na zadnji dan poslovnega leta, če je poslovno leto različno od koledarskega.

(18) Obračun stroškov (potnih in ostalih) se zaveže opravljati naročnik sam in jih prilagati neposredno k izplačilnemu instrumentu ali temeljnici, če stroški, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, še niso izplačani. Za verodostojnost, vsebino in resničnost obračunov stroškov odgovarja naročnik.

(19) Višino plač določa naročnik sam s pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je naročnik dolžan natančno določiti način obračunavanja plače, tako da je nesporno določeno ali so v plači zajeti vsi dodatki, ali pa posebej določiti posamezne dodatke in njihovo višino. Način obračunavanja plač kot tudi vse spremembe se zaveže naročnik nedvoumno sporočiti izvajalcu.

(20) Ob zaposlitvi novega delavca je naročnik dolžan posredovati izvajalcu tudi M1/M2 obrazec, davčno številko ter pogodbo o zaposlitvi (oziroma najmanj jasen pregled načina obračunavanja plač) in to v 5 dneh po zaposlitvi, v nasprotnem primeru naročnik prevzame vso odgovornost za morebitno neizdelavo obračuna plače ali morebitno napačno izdelavo obračuna plače.

(21) Naročnik se zaveže izročiti izvajalcu vse morebitne spremembe podatkov za obračun plač za zaposlene najkasneje do tretjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, sicer lahko izvajalec uporabi podatke za obračun plač predhodnega meseca.

(22) Izvajalec od 1. do 8. v mesecu izstavi račun za pretekli mesec oz. v osmih dneh po opravljenih storitvah. Datum dokončanja storitve je zadnji dan meseca za katerega se izstavlja račun, če se ta izstavlja mesečno.

(23) Naročnik se zaveže račune izvajalca plačevati najkasneje v osmih dneh od datuma izstavitve računa.

(24) V primeru zamude plačila se naročnik zaveže plačati zakonite zamudne obresti po izstavljenem obračunu s strani izvajalca v roku 8 dni od datuma izstavitve obračuna obresti.

(25) PREKINITEV POGODBE

(26) Naročnik in izvajalec lahko sporazumno prekineta pogodbo in določita odpovedni rok, ki ne more biti daljši od treh mesecev. V odpovednem roku je treba določiti roke in način predaje dokumentov.

(27) Naročnik lahko enostransko odpove to pogodbo, odpoved mora biti dana v pisni obliki in vsaj 3 mesece pred dejanskim prenehanjem sodelovanja po tej pogodbi. Odpovedni rok prične teči od dneva, ko izvajalec prejme pisno odpoved naročnika, poslano s priporočeno pošiljko, ali preko odgovorjene elektronske pošte, katere odgovor dokazuje prejem sporočila o odpovedi.

(28) Izvajalec lahko enostransko odpove to pogodbo:

 • če naročnik krši tukaj opisane pogoje,
 • če naročnik sili izvajalca k nezakonitim dejanjem oz. k opustitvi zakonitih dejanj,
 • če naročnik dvakrat zaporedoma ne poravna svojih obveznosti do izvajalca,
 • v drugih primerih, s trimesečnim odpovednim rokom. 

(29) Odpoved velja za primere po prvih treh alinejah iz prejšnjega odstavka od dneva, ki ga določi izvajalec, za druge primere pa velja odpoved od dneva, ko naročnik prejme pisno odpoved.

(30) V primeru odpovedi pogodbe se pogodbeni stranki sporazumeta, da se naročnik zaveže plačati vse obveznosti za opravljene storitve izvajalca ter za izpise poslovnih knjig in prenos dokumentacije v roku 15 dni po izstavitvi računa s strani izvajalca, izvajalec pa se zaveže izročiti vso dokumentacijo in izpise poslovnih knjig v roku 5 dni od prejema plačila po zadnjem računu izvajalca. 

(31) Pogodbena stranka, ki ne spoštuje odpovednega roka opisanega v odstavkih od 27 do 29, je dolžna drugi pogodbeni stranki plačati odškodnino v višini enomesečnega zneska vrednosti storitev.

(32) Če naročnik v času trajanja pogodbe ali v roku 12 mesecev po prekinitvi pogodbe prevzame kateregakoli sodelavca izvajalcu, je dolžan izvajalcu takoj plačati odškodnino v višini šestih povprečnih bruto plač sodelavca v zadnjih treh mesecih dela pri izvajalcu, če se pogodbeni stranki o tem sporazumno in pisno ne dogovorita drugače. 

(33) Če izvajalec v času trajanja pogodbe ali v roku 12 mesecev po prekinitvi pogodbe prevzame kateregakoli sodelavca naročniku, je dolžan naročniku takoj plačati odškodnino v višini šestih povprečnih bruto plač sodelavca v zadnjih treh mesecih dela pri naročniku, če se pogodbeni stranki o tem sporazumno in pisno ne dogovorita drugače. 

(34) Kakršne koli spremembe pogodbe so možne v pisni obliki, ki jih pogodbeni stranki določita z aneksom k pogodbi ali drugačnim pisnim dogovorom. Te spremembe so lahko usklajene ustno ali preko elektronskih sporočil med pogodbenima strankama.

(35) Pogodbeni stranki se strinjata, da se pogodba 1x letno uskladi z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin, brez vnaprejšnjega usklajevanja med pogodbenima strankama.

(36) Vse morebitne spore naročnik in izvajalec poskušata reševati sporazumno, sicer bo spor reševalo sodišče po sedežu izvajalca. 

(37) VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV ZA NAROČNIKE

(38) Tukaj opisane pogoje sme Zeus davki in računovodstvo d.o.o. spremeniti v skladu z lastno odločitvijo. 

(39) O vsaki spremembi teh pogojev mora Zeus davki in računovodstvo d.o.o. svoje naročnike obvestiti in sicer: z objavo sprememb na svoji spletni strani www.rs-zeus.si vsaj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb ter s sporočilom na računu, da so pogoji spremenjeni. Če naročnik s spremembami ne soglaša, lahko preden stopijo spremembe v veljavo pisno zahteva osebno obravnavo. V kolikor tega v roku do uveljavitve sprememb ne stori, se smatra, da s spremembami soglaša ter da spremembe zanj veljajo ter ga zavezujejo. V trenutku ko spremembe začnejo veljati, prenehajo v spremenjenem delu veljati do takrat veljavni pogoji. 

(40) Naročnik nima pravice zahtevati osebne obravnave, v kolikor se spremembe opravijo zaradi prilagoditve oziroma uskladitve z veljavnimi predpisi. 

(41) Predmetni splošni pogoji za naročnike začnejo veljati 22. julija 2015 in se uporabljajo za pogodbe, ki se sklenejo od tega datuma naprej.

 

Sprejeto v Zeus davki in računovodstvo d.o.o.

Sprejmeta direktorja:
Ingrid Drozg
Aleš Švab

Zeus davki in računovodstvo d.o.o.

Letališka cesta 33E

1000 Ljubljana

 

Tel.: 0590 96 350

Fax.: 0590 96 351

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

V prazna polja vpišite podatke o svojem podjetju in poslovanju, na podlagi katerih vam bomo v čim krajšem času poslali okvirno ceno za vodenje računovodstva.
MESEČNI PODATKI O POSLOVANJU (okvirno ocenite ali izračunajte povprečje)

Podkategorije

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Celje

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

29.
Julij
2019

Letna odmera dohodnine

Če še niste prejeli informativnega izračuna dohodnine, oddajte dohodninsko napoved.

Beri naprej...
17.
Julij
2019

Načini izplačil in vplačil iz d.o.o.

Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) se pogosto soočajo z dvema nasprotujočima si, a povezanima problemoma: kako hipno povečati premoženje družbe in kako dobiti finančna

Beri naprej...
12.
Julij
2019

Poostren nadzor pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine

FURS napoveduje nadzore pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami v Sloveniji.

Beri naprej...
03.
Julij
2019

Postopek zapiranja s.p.

Razmišljate o zapiranju s.p.? Pripravili smo vam par korakov, kateri vam bodo olajšali celoten postopek. Postopek zapiranja s.p. je brezplačen in ga lahko uredite tudi

Beri naprej...
28.
Junij
2019

Državni zbor potrdil spremembe zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Državni zbor je 18. junija 2019 potrdil spremembe zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: