ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Zelo sem zadovoljna z vami – hitra odzivnost, pomoč pri ... 
Sabina Strežek Ljubljana
 
 
 

Odgovor je treba med drugim iskati vsekakor tudi v obstoju razloga, ki bi narekoval odpoved tej kategoriji zaposlenih!

Tako je na primer dokaj enostavno tudi tej kategoriji zaposlenih podati odpoved v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca, torej, ko se podjetnik odloči, da svoj s.p. zapre ali se odloči za postopek likvidacije svojega d.o.o.-ja. Formalnopravno je sicer še pred podajo odpovedi potrebno pridobiti soglasje inšpektorja za delo. Prav tako je tovrstno predhodno soglasje inšpektorja za delo potrebno v kolikor so podani razlogi za izredno odpoved delodajalca, kar seveda pomeni, da so kršitve, ki opravičujejo takšno odpoved, podane na strani delavca in sicer gre v takem primeru za najhujše kršitve. S tem v zvezi kaže delodajalce opozoriti, da je tudi za podajo odpovedi brez tovrstnega soglasja zagrožena visoka globa, zato tega nikar ne spregledati.

Medtem, ko v obeh navedenih primerih govorimo torej o relativnem varstvu pred odpovedjo, je za vse ostale primere odpovedi podano absolutno varstvo. Le-to velja tako za podajo odpovedi kot tudi za prenehanje delovnega razmerje, kar pomeni, da četudi je bila odpoved podana v času, ko tozadevno varstvo ni veljalo, velja pa ob izteku odpovednega roka, delovno razmerje ne more prenehati.

 

Ali in na kakšen način so starši, noseče delavke varovani pred odpovedjo

Kdo sploh sodi v krog tovrstno varovanih oseb?

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega leta starosti in staršem v času, ko izrabljajo starševski dopust (materinski, očetovski in starševski) v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta. V praksi je ta dodaten mesec varstva že precej delodajalcev »spravil« v prekršek, saj so kljub temu, da je to dodatno varstvo uzakonjeno že od leta 2007, pri podaji odpovedi nekateri še vedno prehitri, če jo podajo še preden mine mesec dodatnega varstva pred odpovedjo. Nekateri so v zmoti tudi zaradi tega, ker smatrajo, da je ta dodaten mesec varstva namenjen temu, da delovno razmerje ne preneha, zato še enkrat poudarjam, da v tem dodatnem mesecu varstva delodajalec ne sme podati odpoved. Ker je sestavni del odpovedi tudi odpovedni rok, je posledično moč zaključiti da se delovno razmerje konča še z dodatnim zamikom. Vsekakor je tudi smiselno, da se v tem obdobju izkoristi celoten še neizrabljeni dopust v izogib nepotrebnim dilemam o denarnem nadomestilu za neizrabljeni dopust.

Podana je tudi prepoved, da v tem obdobju in v takih primerih delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca (npr. delavki invalidki podati obvestilo o nameravani odpovedi).

Če delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v času odpovednega roka ne ve za nosečnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po njihovemu prenehanju, vendar ne po izteku odpovednega roka, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti, kar dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila.

 

Kaj pa odpoved noseči delavki zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela?

Posledice morebitnega sodnega epiloga so za delodajalce vsekakor prehude, da bi upal z gotovostjo podati svoje mnenje vse dokler ne bo znana vsaj kaka sodba na to temo, po možnosti višjega delovnega sodišča, ki pa je vsaj zaenkrat še nisem zasledil, medtem, ko so mnenja strokovnjakov, ki se ukvarjamo z delovnim pravom deljena!

Zgolj ob vpogledu v zakonska določila bi lahko zaključil, da tozadevno varstvo velja tudi v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela.

Na področju poskusnega dela je ZDR-1, namreč prinesel kar nekaj sprememb. Neuspešno opravljeno poskusno delo je bilo v prejšnji delovnopravni ureditvi razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. To je posledično pomenilo, da je delodajalec lahko na podlagi predhodnega soglasja inšpektorja za delo noseči delavki odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela. Po novem ZDR-1 pa je neuspešno opravljeno poskusno delo razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, katere sestavni del je tudi 7 dnevni odpovedni rok.

Po drugi strani pa bi upoštevajoč dejstvo, da gre za sklenitev pogodbe pod razveznim pogojem, ne bilo logično, da bi bile navedene kategorije delavcev varovane pred odpovedjo pogodbe zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.« Opozoriti je potrebno, da bi ocena poskusnega dela morala temeljiti na podlagi dejanskega opravljanja dela zaposlene in ne na dejstvu, da je delavka noseča.

Glede na navedeno menim, da bo ob spreminjanju delovnopravne zakonodaje nujno potrebno te dvome odpraviti z jasno zakonsko dikcijo, morda tudi z rešitvijo, da se poleg že zgoraj dveh naštetih razlogov, ki predstavljajo izjemo od varstva pred odpovedjo, doda tudi redno odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela in s tem de facto izenači pravni položaj iz časa veljavnosti starega ZDR.

Malce sicer iz konteksta, za nekatere delodajalce pa zagotovo uporaben podatek zna biti tudi ta, da nosečnost delavke ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne predstavlja ovire za prenehanje delovnega razmerja. Delodajalec se tudi v primeru takšne zaposlitve, četudi ni dogovorjena klavzula o poskusnem deli zagotovo seznani s strokovnostjo zaposlene, seveda pa mora za sklenitev takšne pogodbe obstajati zakonit razlog, ki jo opravičuje.

 

 

VIR: svetovanje.si

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: