ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus sem, zaradi točnosti držan... 
Sebastijan Lorger Direktor, www.printaj.si, Ljubljana
 
 
 

KAJ PREBRATI: 
ZDR-1;
ZIUPPP, ki je stopil v veljavo 29.3.2020.
Novi predlogi ukrepov z dne 29.3.2020 - ki ga predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Novi predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev posledic predlaga ukrepe, ki se nanašajo predvsem na čas od 01.04.2020 do 31.05.2020. V kolikor epidemija ne bo preklicana do 15.05., se roki podaljšajo za 30 dni. 

Predlog bo prav gotovo / do predvidoma konca tedna / še spremenjen!! Dokler ne bo uveljavljen v uradnem listu (predvidoma 9.4.) ukrepi niso v veljavi. ZATO NE HITITE! 

V kolikor imate neporavnane obveznosti do FURS - TAKOJ PORAVNAJTE!

 

DELAVCI NA ČAKANJU

Ko so delavci doma iz naslednjih razlogov:

  • Poslovni razlog.
  • Zaprtje vrtcev in šol.
  • Nezmožnost prihoda na delo, zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

 

1. Delavce se pisno napoti na čakanje na delo doma (odredbo se lahko pošlje tudi po e-pošti).

2. Delavec prejme nadomestilo v višini 80% bruto osnovne plače. Osnova je njegova povprečna mesečna plača za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev (obdobje pred začetkom odsotnosti). Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto) in ne višje od povprečne plače v RS (1.806,50 evrov bruto). Se pravi: če je plača višja in nanese več kot 80% povprečne, mu delodajalec nakaže več, a država bo povrnila le do povprečne plače. 

3. Država delodajalcu povrne vseh 80% izplačane osnovne bruto plače za čas od 01.04. do 31.05 – zmanjšane za prispevke. To pomeni, da delodajalec izplačuje neto nadomestila plače.

4. Prispevke za vsa socialna zavarovanja na osnovno plačo v celoti plačuje država (časovna opredelitev 'od kdaj' je v predlogu nejasno definirana).

5. Povračilo nadomestila plače se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. 

6. Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prvega odstavka tega člena.

7. Do tega ukrepa NI upravičen delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD; podjetja z neplačanimi zapadlimi obveznostmi do FURS na dan vložitve vloge; podjetja, ki niso izplačevala plač; podjetja v stečaju ter 70% neposredni in posredni proračunski uporabniki. 

8. Delodajalec, ki je koristil ta ukrep, si v letu 2020 nikakor ne sme izplačati dobička, nagraditi zaposlene za poslovno uspešnost, nagraditi poslovodstvo. 

 

 

DELAVCI, KI DELAJO

 

1. Za delavce, ki delajo in prejemajo plačo, bo država plačala prispevke za PIZ v mesecu aprilu in maju (prispevek delavca in delodajalca). Delodajalec pa bo moral dodatno izplačati tem delavcem 200,00 EUR neto kriznega dodatka, ki bo oproščen plačila davkov in prispevkov (kriznega dodatka ne bo potrebno plačati tistim, katerih zadnja izplačana mesečna plača presega trikratnik minimalne plače).

2. Do tega ukrepa NI upravičen delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

3. O izplačanih plačah, za katere velja ukrep oprostitve plačila prispevkov, delodajalci, ki so plačniki davka, davčnemu organu ločeno poročajo v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1).

 

 

SAMOZAPOSLENI (S.P. IN DRUŽBENIKI-POSLOVODNE OSEBE)

 

1. Predvidena pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Samozaposleni samostojni podjetniki ter družbeniki, ki so hkrati v tej družbi zaposlene poslovodne osebe so upravičeni do:

  • 350,00 EUR za mesec marec
  • 700,00 EUR za mesec april
  • 700,00 EUR za mesec maj


Pogoji: 

  1. Podjetnik zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Osebe bodo za mesec marec prejele 350€, če bodo dokazale upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejele po 700€, če bodo dokazale upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %.
  2. Hkrati bodo upravičenci na letni ravni morali dokazati: 20% upad prihodkov v prvem polletju glede na isto obdobje 2019 in več kot 20% v drugem polletju glede na isto obdobje 2019. Če podjetnik upada ne doseže, mora pomoč vrniti
  3. Do izplačila NISO upravičeni tisti, ki imajo do FURS neporavnane obveznosti na dan uveljavitve tega zakona. Takoj plačajte svoje obveznosti!

 

2. Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

Samozaposleni samostojni podjetniki in samozaposleni družbeniki so oproščeni plačila prispevkov za mesec april in maj 2020 v celoti. Plačilo za mesec marec je nejasno opredeljeno.
Do pomoči ni upravičena oseba, ki ima neporavnane obveznosti do FURSa.

 

AKONTACIJE DAVKA


Obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31. maja 2020, ni potrebno plačati.

 

 

Ingrid Drozg

ZEUS, davki in računovodstvo, d.o.o.

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: