ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Končno en pravi računovodski servis, ki se zares trudi za... 
Mitja Šafar Avus oglasi d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec, če izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavca, ki mu je bila odrejena karantena.

 

Višina upravičenega nadomestila: 

  • delavec, ki pride iz države na zelenem ali oranžnem seznamu: 80% nadomestila plače.
  • delavec, ki mu je bila odrejena karantena v skladu z ZNB ali tem zakonom po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca, ima pravico do nadomestila plače v višini: 80 % nadomestila plače.
  • delavec, ki mu je bila odrejena karantena v skladu z ZNB ali tem zakonom po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in mu je bila zaradi tega odrejena karantena, ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal - 100% nadomestilo plače.
  • delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, NI UPRAVIČEN do nadomestila plače v času odrejene karantene, RAZEN v primeru odhoda zaradi naslednjih osebnih okoliščin: smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), rojstva otroka, vabila na sodišče. Delavec je v tem primeru upravičen do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile. - 50% nadomestilo plače, ki bi jo prejel, če bi delal in ne manj kot 70% minimalne plače. Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.

 

Obveznosti delavca

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena.
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu.

 

Vloga državi

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, ko delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas pred uveljavitvijo zakona oziroma v osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene ali odsotnosti z dela delavca zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva.

Vlogo je v roku iz prejšnjega stavka za vse primere odrejene karantene, ko je odločba izdana do 31.decembra 2020, lahko vloži do 31. decembra 2020.

V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene delavcu delodajalec vlogi priloži kopijo odločbe o odreditvi karantene in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu, v primeru izrečenega ukrepa karantene iz petega odstavka 57. člena zakona pa tudi izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin.

Na podlagi odločbe o priznanju pravice do povračila izplačanih nadomestil plač, sklene ZRSZ z delodajalcem pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti.

 

Časovnica

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene, ne more opravljati dela, lahko uveljavi delodajalec za izplačano nadomestilo plače od 1. oktobra 2020. Na podlagi vloge, ki je vložena na podlagi ZIUPDV, je delodajalec upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače tudi za obdobje od 1. oktobra 2020 dalje, če obdobje odrejene karantene delavca traja po tem datumu. Pravice in obveznosti delavca, ki zaradi odrejene karantene v skladu z ZNB in tem zakonom, ne more opravljati dela, določene s tem poglavjem, veljajo od 1. oktobra 2020.

 

ZEUS

Vir: ZDS

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Januar
2021

Obročno vračilo neupravično prejetih sredstev

Na podlagi PKP7 lahko FURS (in Zavod RS za zaposlovanje za sredstva iz svoje pristojnosti) dovoli obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila neupravičeno prejetih sredstev,

Beri naprej...
09.
Januar
2021

Spremembe ukrepa: povračilo nekritih fiksnih stroškov

Boljši pogoji v PKP7 se bodo upoštevali avtomatično: torej se bo iz 1.000 EUR upravičenih sredstev na zaposlenega avtomatično povečalo na 2.000 EUR na zaposlenejga. Že

Beri naprej...
09.
Januar
2021

Vračilo sredstev (čakanje na delo)

V nadaljevanju najdete pojasnilo FURSa glede vračila neupravičeno prejetih sredstev za delavce na čakanju na delo, ko podjetje ne izpolni pogoja upada prihodkov.

Beri naprej...
09.
Januar
2021

PKP7: Krizni dodatek

Na podlagi 85. člena ZIUPOPDVE morajo zasebni delodajalci ob izplačilu decembrske plače delavcem, ki opravljajo delo v decembru izplačati krizni dodatek v višini 200,00 eur

Beri naprej...
02.
November
2020

Temeljni dohodek za s.p. in mikro podjetja

Z ZZUOOP se za samozaposlene zavarovance, ki zaradi posledic COVID -19 ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponovno uvaja ukrep

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: