Objavljeno: 28.08.2023Kategorije: NedefiniranoTags: ,

Vlada RS je v pomoč gospodarstvu ob škodi, ki so jo prinesle nedavne poplave, sprejela prvi nabor ukrepov, s katerimi želi čim hitreje vzpostaviti gospodarstvo na prizadetih območjih.

Subvencioniranje čakanja na delo in odsotnosti z dela zaradi višje sile – rok za oddajo vlog: 28. 8. 2023
Ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo, ki velja za tri mesece, z možnostjo podaljšanja za dodatne tri mesece. Ukrep lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Podjetje lahko na začasno čakanje na delo delavca napoti v obdobju od 3. avgusta do 31. oktobra 2023. Poleg tega bo država podjetjem v celoti subvencionirala strošek odsotnosti zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, in sicer od 3. avgusta do 31. decembra 2023. Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave, bo upravičen do višjega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov plače.

Delodajalci lahko tako subvencijo višje sile kot čakanja na delo uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri zavodu za zaposlovanje. Rok za oddajo vlog je 28. avgust 2023.

Predvidena je tudi pomoč samozaposlenim: samozaposleni, družbeniki in delničarji bodo prejeli pomoč v višini 1200 evrov mesečno, samozaposlenim v kulturi 760 evrov mesečno, kmetje pa 1020 evrov mesečno. Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 50 odstotkov.

Več informacij in oddaja vloge: https://www.ess.gov.si/novica/omogocena-oddaja-vlog-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-posledic-poplav/

Predplačilo in poplačilo škode– rok za oddajo vlog: 1. 9. 2023
Podjetja bodo lahko prejela predplačila za škodo, in sicer do višine 10 odstotkov ocenjene škode. S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Rok za oddajo vlog: 1. september 2023.

Obrazec za oceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ter obrazec poslati najkasneje do 1. septembra 2023.

POMEMBNO! Oškodovanci, ki ne bodo posredovali ocene škode na obrazcu do roka za predložitev obrazcev, ne bodo upravičeni do predplačila in tudi ne do kasnejšega izplačila razlike sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu. Vrednost sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka) lahko znaša največ do 50 odstotkov (če škoda ni bila zavarovana) oziroma 60 odstotkov (če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje za posamezno vrsto škode proti naravni nesreči), pri čemer se vrednost predplačila všteva v to vrednost. V tej fazi (za oceno škode in predplačilo) upravičencem še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil.

Več informacij, navodila in obrazec za oceno škode v gospodarstvu: https://www.gov.si/novice/2023-08-16-zacetek-ocenjevanja-skode-v-gospodarstvu-zaradi-posledic-poplav-v-avgustu-2023/

 

Ocena škode na poslovnih stavbah
Oceno škode na poslovnih stavbah morajo podjetja oddati na občini na obrazcu, ki ga objavi občina na svoji spletni strani (obrazec 4 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode).

 

Zagotavljanje likvidnosti podjetij
Za zagotavljanje likvidnosti podjetij se bosta izvedla dva ukrepa.

Prvi ukrep prinaša skupno 130 milijonov evrov sredstev v okviru novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki omogoča SID banki in Slovenskemu podjetniškemu skladu, da prejeta sredstva v okviru ukrepov za spopadanje z ukrajinsko in energetsko krizo namenila tudi za odpravo posledic poplav v letošnjem letu.

Drugi ukrep v vrednosti 100 milijonov omogoča finančni inženiring v obliki posojilnega sklada in garancijske sheme v enaki višini za investicije v osnovna in obratna sredstva.

 

Odlog plačila kreditov od javnih skladov – rok za oddajo vlog: 31. december 2023
Vsi, ki so v preteklosti prejeli kredite od javnih skladov, lahko zaprosijo za odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev.

Javni skladi (Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Eko sklad) lahko kreditojemalcem odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve novele. Podjetja bodo morala oddati vlogo do 31. decembra 2023.

 

Podaljšanje rokov za izvedbo projektov
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport si bo v okviru zmožnosti prizadevalo ugoditi predlogom podjetij in občin za podaljšanje rokov za izvedbo projektov, za oddajo zahtevkov za izplačilo, za predložitev poročil ter po potrebi tudi ostale roke in zaveze iz pogodb o sofinanciranju za prizadeta podjetja.

 

VIR: SPIRIT Slovenija, https://www.spiritslovenia.si/novica/1945, 28.8.2023

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.