tajnistvo

PREDLOŽITEV RP-O TRIMESEČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV

Davčni zavezanci, ki imajo trimesečno davčno obdobje, oddajajo obračune za trimesečno obdobje, rekapitulacijsko poročilo (RP-O) pa morajo predložiti za mesečno obdobje poročanja. To seveda velja zgolj za mesece, v katerih davčni zavezanec opravi dobave, ki so predmet poročanja, oziroma ko mora poročati o popravkih za pretekla obdobja poročanja. Kako to izgleda v praksi? Če trimesečni davčni zavezanec v obračunu DDV-O v polju 12 izkaže dobave, bo v primeru, da ne predloži RP-O za vse tri mesece (ker ni imel dobav v EU v vseh treh mesecih), prejel poziv za tiste, za katere RP-O ni predložil. Primer: Trimesečni davčni zavezanec za [...]

21.05.2024|Kategorije: Aktualne informacije|

Vodič po zakonodaji za spletne trgovine

Če ponujate izdelke in/ali storitve preko spletne trgovine ali pa razmišljate, da bi, vam bo zagotovo prišel prav nov vodič po zakonodaji za spletne trgovine, ki je objavljen na Portalu SPOT. Vodič so na SPOT-u pripravili v sodelovanju s Tržnim inšpektoratom. Najdete ga lahko tukaj.   Zeus

16.05.2024|Kategorije: Aktualne informacije|

Kako lahko kot fizična oseba oddajam stanovanje preko Airbnb-ja ali Booking-a?

Če oddajate svoje stanovanje v turistični najem preko spletnih portalov kot sta Airbnb ali Booking, ste dolžni plačati davek od dohodka iz dejavnosti. To velja za vse dohodke, ki jih ustvarite na ta način, saj se šteje, da opravljate dejavnost. Za to dejavnost morate sestaviti obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter ga predložiti davčnemu organu preko sistema eDavki najkasneje do 31. marca za preteklo leto. Več informacij o tem je na voljo v FURS-ovi Brošuri o dohodku iz dejavnosti. Kot posameznik lahko oddajate in oglašujete prostor v turistične namene le, če imate to dejavnost ustrezno registrirano. [...]

13.05.2024|Kategorije: Aktualne informacije|

Ali se lahko regres zaposlenim izplača na različne dneve?

Delodajalec lahko regres izplača svojim zaposlenim na različne dneve. V kolikor zaposleni dobijo izplačan regres do roka, določenega v zakonu oziroma kolektivni pogodbi, se jim le-ta lahko izplača na različne dneve (npr. enemu zaposlenemu danes, ostalim do roka). Višina regresa za letni dopust mora biti enaka najmanj višini minimalne plače, ki je 1.253,90 EUR bruto, izplačan pa mora biti najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti je lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca ta rok daljši, vendar do najkasneje 1. novembra tekočega koledarskega leta.   Zeus

03.05.2024|Kategorije: Aktualne informacije|

Objavljena so letna poročila za leto 2023

Prejšnji teden v ponedeljek, 22. aprila 2024, so na AJPES-u javno objavili letna poročila za leto 2023. Javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, ki so jih AJPES-u predložile gospodarske družbe, samostojni podjetniki v skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah, pravne osebe javnega prava, društva v skladu z 29. členom Zakona o društvih, nepridobitne organizacije – politične stranke v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah in kolektivne organizacije v skladu s 40. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Za leto 2023 je bilo objavljenih: 174 letnih poročil gospodarskih družb (od [...]

29.04.2024|Kategorije: Aktualne informacije|

Poskusi prevare z lažnim elektronskim sporočilom Finančne uprave Republike Slovenije

Nekateri zavezanci ponovno prejemajo prevarantska elektronska sporočila. Finančna uprava zavezancev na takšen način ne obvešča. Spodnje prevarantsko sporočilo prepoznate po uporabi tujega jezika ter vodnem žigu logotipa, ki ga Finančna uprava v uradnih dopisih nikoli ne uporablja. Prosimo, bodite previdni! Ne nasedajte in nikamor ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov.   Vir: FURS

26.04.2024|Kategorije: Aktualne informacije|

Prispevki za samostojne podjetnike 2024

V letošnjem letu so zaradi dviga povprečne plače v letu 2023 višji tudi prispevki za samostojne podjetnike. Višina prispevkov za s.p. je vezana na višino povprečne plače v preteklem letu. Ker se je povprečna plača v letu 2023 zvišala, se bodo zvišali tudi prispevki, ki jih plačujejo samostojni podjetniki. V njih so zajeti prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter starševsko varstvo in za zaposlovanje. Minimalni prispevki se računajo od osnove, ki je 60 % povprečne plače v Sloveniji v preteklem letu, maksimalni pa od 3,5-kratnika povprečne plače v preteklem letu. Minimalni prispevki za [...]

Kaj je register dejanskih lastnikov?

Register dejanskih lastnikov (RDL) je zbirka informacij o dejanskih lastnikih podjetij, ki je dostopna javnosti. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa, da morajo podjetja vpisati podatke o svojih dejanskih lastnikih v RDL najkasneje v 8 dneh po registraciji oziroma spremembi. V RDL morajo podatke vpisati pravne osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, ustanove in podobni subjekti tujega prava. Izjeme so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (razen, če ima več direktorjev ali če je edini družbenik pravna oseba), neposredni in posredni proračunski uporabniki ter tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, [...]

17.04.2024|Kategorije: Družbe|

Nova različica klasifikacije gospodarskih dejavnosti

S 1. januarjem 2025 bo v Evropski Uniji začela veljati nova evropska klasifikacija gospodarskih dejavnosti (NACE Rev 2.1.) in v Sloveniji nova nacionalna različica Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Trenutno veljavna SKD 2008 se uporablja od 1. januarja 2008. Razvita je na osnovi evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE, zato tudi sledi njenim spremembam. Trenutno temelji na NACE Rev 2. V letu 2019 se je začela revizija evropske klasifikacije NACE Rev 2 z namenom prilagajanja razvoju in strukturnim spremembam gospodarstva, merjenja novih pojavov ter zagotavljanja mednarodne primerljivosti podatkov. Tako je nastala revidirana različica NACE 2.1, ki je bila sprejeta z delegirano uredbo [...]

Ali moram napovedati dohodke iz tujine?

Davčni zavezanec lahko dohodke iz tujine napove že med letom, lahko pa v ugovoru zoper Informativni izračun dohodnine. V primeru, da so dohodki iz tujine edini dohodki zavezanca, pa mora sam vložiti napoved za letno odmero dohodnine, saj ne bo prejel Informativnega izračuna dohodnine.Dohodke, ki so vključeni v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, zavezanec napove bodisi z medletnimi napovedmi za odmero akontacije dohodnine ali najpozneje v ugovoru zoper Informativni davčni obračun oziroma v letni napovedi za odmero dohodnine.Kaj, če tega ne naredi?V primeru, da ne vloži davčne napovedi, navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke oz. če ne vloži ugovora [...]

12.04.2024|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top