Objavljeno: 08.05.2023Kategorije: NedefiniranoTags: , , ,

V Uradnem listu številka 48 z dne 26.4.2023, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G). Spremembe so stopile v veljavo naslednji dan, in sicer dne 27.4.2023.

Po novem se vroči prvo dovoljenje za začasno prebivanje osebno tujcu, za katerega se izda, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku pri pristojnem organu, ki je dovoljenje izdal, kadar tujec izpolnjuje zahtevane pogoje. Prav tako se osebno vročijo odločbe, razen izjem, ki jih navaja zakon.

Tujec lahko prošnjo za začasno prebivanje vloži pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. Enak postopek osebne vročitve, velja tudi za dovoljenje za začasno prebivanje, izdano v postopku podaljšanja ali izdaje nadaljnjega dovoljenja, le da način vročitve izbere vlagatelj.

V času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko tujec po novem zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali se zaposlil pri dveh ali več delodajalcih na podlagi soglasja pristojnega organa, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Prošnjo za podajo soglasja pri omenjeni zamenjavi pa lahko vloži delodajalec ali tujec z ustreznimi dokazili za podajo soglasja. Za zamenjavo delodajalca ali delovnega mesta pri istem delodajalcu po enakem postopku lahko poda tudi tujec, ki ima veljavno modro karto EU-ja. Soglasje v obeh primerih ne bo potrebno izključno v primerih, ki jih navaja zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.

Po novem pa se bodo prednostno obravnavale prošnje za izdajo enotnega dovoljenja za tujce, ki se bodo zaposlili pri delodajalcih v javnem sektorju. Na predlog zainteresiranega ministrstva ali drugega državnega organa pa obstoj javnega interesa ugotavlja Vlada Republike Slovenije.

Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se izda in podaljšuje na prošnjo tujca, ki mora priložiti dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje tistih družinskih članov, ki nameravajo prebivati v državi. Pri tem pa sredstva ne smejo biti nižja od ravni določenih za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke. Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve se podaljšuje, kot se izda, a pod pogojem, da polnoletni družinski član izpolnjuje pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni. Ta lahko znanje slovenskega jezika dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira). Lahko pa tovrstno znanje slovenskega jezika dokazuje tudi s sprejemom v veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji. Pogoja znanja slovenskega jezika pa ni potrebno izpolnjevati polnoletnemu družinskemu članu v primeru zdravstvenih razlogov.

Zahtevani pogoj o znanju slovenskega jezika je prav tako potrebno priložiti pri izdaji dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Zahtevana je raven znanja slovenščine na osnovni ravni (A2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira). Tudi v teh primerih je potrebno dokazati znanje s spričevalom ali z vpisom v izobraževalne ustanove oziroma organizacije, ki izvajajo javno veljavni program izobraževanja “Slovenščina kot drugi tuj jezik”.

Prav tako se tujcem, ki niso državljani EU-ja z namenom hitrejšega vključevanja v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije brezplačno zagotavlja:

  • programe učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe;
  • programe medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani;
  • informiranje v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.

V programih učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe so upravičeni tujci, ki niso državljani EU-ja, ki prebivajo v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje ter njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Prav tako se v primerih obmejnih delavcev, tako dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o pravicah obmejnega delavca, odločbe o zavrnitvi izdaje dovoljenja za začasno prebivanje in ostala potrdila vročijo osebno tujcu, za katerega se izdajo oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.

Naj še opozorimo, da se zakonske določbe glede predložitve potrdil o znanju slovenskega jezika, ko gre za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in v postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje začnejo uporabljati s 1. novembrom 2024.

 

VIR: Zdenka Bedekovič, OZS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.