Družbe

Kaj je register dejanskih lastnikov?

Register dejanskih lastnikov (RDL) je zbirka informacij o dejanskih lastnikih podjetij, ki je dostopna javnosti. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa, da morajo podjetja vpisati podatke o svojih dejanskih lastnikih v RDL najkasneje v 8 dneh po registraciji oziroma spremembi. V RDL morajo podatke vpisati pravne osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, ustanove in podobni subjekti tujega prava. Izjeme so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (razen, če ima več direktorjev ali če je edini družbenik pravna oseba), neposredni in posredni proračunski uporabniki ter tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, [...]

17.04.2024|Kategorije: Družbe|

Nova različica klasifikacije gospodarskih dejavnosti

S 1. januarjem 2025 bo v Evropski Uniji začela veljati nova evropska klasifikacija gospodarskih dejavnosti (NACE Rev 2.1.) in v Sloveniji nova nacionalna različica Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Trenutno veljavna SKD 2008 se uporablja od 1. januarja 2008. Razvita je na osnovi evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE, zato tudi sledi njenim spremembam. Trenutno temelji na NACE Rev 2. V letu 2019 se je začela revizija evropske klasifikacije NACE Rev 2 z namenom prilagajanja razvoju in strukturnim spremembam gospodarstva, merjenja novih pojavov ter zagotavljanja mednarodne primerljivosti podatkov. Tako je nastala revidirana različica NACE 2.1, ki je bila sprejeta z delegirano uredbo [...]

Kako je s prispevki lastnika in direktorja podjetja

Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki v podjetju in niso zavarovane na drugi podlagi, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi glede na dosežen dobiček družbenika v preteklem letu. Za dobiček družbenika se šteje ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba (direktor). V navedeni dohodek se štejejo vsi dohodki, ki jih prejme zavarovanec kot poslovodna oseba za vodenje poslov podjetja, torej vsi aktivni dohodki, ki jih prejme od podjetja, ki ga vodi. Osnova za prispevke za družbenika se skozi leta spreminja. V različnih obdobjih je znašala najnižja osnova za prispevke družbenika (oziroma bo znašala): v letu [...]

17.02.2016|Kategorije: Aktualne informacije, Družbe|

Osnovne značilnosti d.o.o.

Osnovne značilnosti d.o.o.: Osnovni kapital: minimalno 7.500,00 EUR (v denarju, v stvarnem vložku ali kombinirano) Davčna osnova: dobiček (ali ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) Obdavčitev dobička: 19% Plača: da TRR: ločen poslovni račun Denar na TRR: prosto NE razpolaga. Upravljanje z denarjem na poslovnem računu mora biti podkrepljeno z dokumentacijo. Odgovornost: omejena     Načini ugotavljanja davčne osnove (dobička): ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ali dvostavno knjigovodstvo. (pozor: d.o.o. 'normiranec' mora - v nasprotju z s.p. – še naprej voditi knjige ter oddajati letna poročila na AJPES in FURS) Postopek ustanovitve d.o.o. Postopek ustanovitve d.o.o. je brezplačen postopek na naši točki VEM [...]

30.09.2015|Kategorije: Družbe|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top