inforiaDesign

Sprememba uredbe povračila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela

Prvi dan v juliju 2021 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ne bo več obračunavanja mesečnih ali dnevnih vozovnic za obračun stroškov prevoza na delo in z dela, ampak se bo uporabljala kilometrina. Višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja bo znašala 0,13 evrov za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Najnižji znesek mesečnega povračila pa bo znašal 30 evrov. Če bo delavec za prevoz [...]

07.07.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

4 temeljne funkcije managerja

Manager ali managerka je oseba, ki načrtuje, organizira, vodi in nadzira ter poskuša čim bolj optimalno uskladiti vire z aktivnostmi. Štiri temeljne funkcije managementa: •   Načrtovanje: manager skladno z vizijo in poslanstvom kratkoročno in dolgoročno načrtuje poslovanje podjetja in njegovo smer v prihodnosti. Načrtuje cilje in usklajuje vire, ki bodo potrebni za dosego ciljev (človeške, materialne, finančne). Kljub temu, da načrtovanje zahteva ogromno časa in energije, je to pomembna funkcija, ki je na koncu cikla bogato poplačana. •   Organiziranje: skladno z načrti, manager organizira poslovanje; opredeli procese, dodeli naloge ter določa odgovornosti za izpolnitev le-teh. Podjetje povezuje tudi z zunanjim okoljem. •   Vodenje: [...]

11.11.2016|Kategorije: Aktualne informacije|

Starševstvo in pravica do dela za krajši delovni čas

Starši majhnih otrok lahko po predhodnem dogovoru z delodajalcem uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom. Delodajalca o tem obvestijo vsaj 30 dni pred nastopom dela za krajši delovni čas. Krajši delovni čas mora obsegati vsaj 20 ur tedensko. Kdo uveljavlja to pravico in v kakšnem primeru? To pravico lahko uveljavlja le eden izmed staršev. Uveljavlja jo lahko: eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do 3. leta starosti otroka, eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po 3. letu starosti otroka, [...]

01.04.2016|Kategorije: Aktualne informacije|

Kako je s prispevki lastnika in direktorja podjetja

Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki v podjetju in niso zavarovane na drugi podlagi, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi glede na dosežen dobiček družbenika v preteklem letu. Za dobiček družbenika se šteje ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba (direktor). V navedeni dohodek se štejejo vsi dohodki, ki jih prejme zavarovanec kot poslovodna oseba za vodenje poslov podjetja, torej vsi aktivni dohodki, ki jih prejme od podjetja, ki ga vodi. Osnova za prispevke za družbenika se skozi leta spreminja. V različnih obdobjih je znašala najnižja osnova za prispevke družbenika (oziroma bo znašala): v letu [...]

17.02.2016|Kategorije: Aktualne informacije, Družbe|

Vsebina personalne mape zaposlenih in obvezni interni akti

VSEBINA PERSONALNE MAPE VSAKEGA ZAPOSLENEGA V personalni mapi zaposlenega delodajalec shranjuje podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje obveznosti in pravic iz delovnega razmerja. Personalna mapa mora vsebovati:   dokumente postopka zaposlitve in delovnega razmerja, dokazila o izobrazbi in izobraževanju, zdravniška spričevala (napotitev pred podpisom pogodbe), kadrovski vprašalnik, potrdila o usposabljanju (obvezno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu), razvoj sodelavca, obvestila o letnem dopustu, ter s strani zaposlenega podpisane izjave: izjava o prejemu predloga pogodbe o zaposlitvi (3 dni pred nastopom zaposlitve), izjavo o prejemu pogodbe o zaposlitvi (3 dni pred nastopom zaposlitve), izjavo o prejemu kopije obrazcev M1 / [...]

16.11.2015|Kategorije: Aktualne informacije|

Osnovne značilnosti d.o.o.

Osnovne značilnosti d.o.o.: Osnovni kapital: minimalno 7.500,00 EUR (v denarju, v stvarnem vložku ali kombinirano) Davčna osnova: dobiček (ali ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) Obdavčitev dobička: 19% Plača: da TRR: ločen poslovni račun Denar na TRR: prosto NE razpolaga. Upravljanje z denarjem na poslovnem računu mora biti podkrepljeno z dokumentacijo. Odgovornost: omejena     Načini ugotavljanja davčne osnove (dobička): ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ali dvostavno knjigovodstvo. (pozor: d.o.o. 'normiranec' mora - v nasprotju z s.p. – še naprej voditi knjige ter oddajati letna poročila na AJPES in FURS) Postopek ustanovitve d.o.o. Postopek ustanovitve d.o.o. je brezplačen postopek na naši točki VEM [...]

30.09.2015|Kategorije: Družbe|

Dobri medosebni odnosi na delovnem mestu povečujejo produktivnost

Dobri medosebni odnosi na delovnem mestu imajo pozitivni vpliv tako na organizacijo kot na posameznike. Raziskave so pokazale, da lahko prijateljstva pri posamezniku izboljšajo zadovoljstvo pri delu, predanost delu ter angažiranost in dojemanje podpore organizacije. Dobri odnosi na delu vplivajo na povečano participacijo posameznika, zaradi česar se lahko izboljšajo tudi rezultati organizacije, vzpostavljanje inovativne klime, povečanje produktivnosti in posredno na zmanjšanje stroškov. Teorije socialne kategorizacije in socialne identitete izpostavljajo, da se ljudje med seboj sami kategorizirajo po principu 'v skupini' in 'izven skupine'. V skupini se združujejo posamezniki, ki jih družijo neke tihe karakteristike. Posamezniki v skupini poskušajo minimizirati medsebojne [...]

22.02.2015|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top