Nedefinirano

Novosti Zakona o dohodnini (2022)

Državni zbor je 11.3.2022 sprejel novelo, ki prinaša kar nekaj novosti. V nadaljevanju smo zbrali nekaj novosti, za katere menimo, da so iz vidika poslovanja podjetij pomembne. V prvi vrsti novela prinaša spremembe na področju določanja zneskov bonitet. V primeru, da delodajalec delojemalcu zagotovi osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, je znesek bonitete enak nič. Prav tako se vrednost bonitet v primeru delojemalčevega nakupa ali pridobitve delnic prizna samo v primeru, da je delovno razmerje od dneva izvršitve nakupa ali pridobitve delnic trajalo več kot eno leto. Spremembe bodo pozitivno vplivale tudi na odpravo obdavčitve iz naslova [...]

30.03.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni) podaljšana do 31. 5. 2022

Dne 25. 2. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 26/22 objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Sklep, ki administrativno razbremenjuje družinske zdravnike, zavarovanim osebam pa omogoča lažje uveljavljanje pravice do odsotnosti z dela s plačilom nadomestila, je za tri mesece podaljšal veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP). Delavci lahko pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni uveljavijo do 31. 5. 2022, delodajalci pa te zahtevke za refundacijo v elektronski obliki vložijo najpozneje do 31 8. 2022. Delavec je lahko odsoten [...]

08.03.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Izteka se rok za vpis e-naslova v AJPES

Gospodarske družbe morajo do 24. 02. 2022 obvezno vpisati svoj elektronski naslov v register poslovnih družb (AJPES).  Kot smo že obveščali, je na podlagi  zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022. Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne [...]

10.02.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Označevanje kopij papirnatih računov, ki jih po novem ob izdaji ni več treba izročiti končnemu potrošniku

Nov deseti odstavek 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni več treba izročiti računa v papirni obliki končnemu potrošniku, razen če končni potrošnik to zahteva. V skladu s petim odstavkom 6. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) mora zavezanec, v primeru ko kupec od njega zahteva izdajo kopije računa, izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako »KOPIJA« in zaporedno številko kopije računa. Z navedeno spremembo se ne spreminja načina označevanja izdanih kopij računov, ki je določen v petem odstavku 6. člena ZDavPR. Prvi natisnjen papirnati [...]

07.02.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Pojasnila glede pomoči za nakup HAG testov za samotestiranje

PODALJŠANJE UKREPA POMOČI ZA NAKUP HAG TESTOV DO 28. 2. 2022 Z vladnim sklepom se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. 2. 2022. Zaradi tega bodo morali upravičenci na Finančno upravo preko sistema eDavki predložiti dve ločeni izjavi. Prva izjava se nanaša na ukrep, ki velja od 8. novembra do 31. januarja 2022, in jo je treba (še vedno) predložiti najpozneje do 15. februarja 2022. V zvezi s pravkar sprejetim sklepom za podaljšanje izvajanja ukrepa do 28.2.2022 pa je treba ločeno izjavo predložiti na Finančno upravo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka (torej za obdobje od 1. 2. do [...]

27.01.2022|Kategorije: Koronavirus, Nedefinirano|

PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2022

Če svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p.-ja, morate do 20. v mesecu poravnati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) ter prispevke za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) za pretekli mesec. V zadnjih letih je običajno, da se prispevki samostojnih podjetnikov vsako leto povišajo za nekaj odstotkov. Razlog je v tem, ker so prispevki vezani na povprečno plačo lanskega leta. Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2022 višji, v januarju 2022 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2022 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ. PRISPEVKI: V novem letu se plačujejo isti prispevki, kot do sedaj vendar [...]

21.01.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Dvig minimalne plače in najnižje urne postavke za študentsko delo v 2022

12. 1. 2022 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1074,43 evra bruto. V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 evra. Minister Janez Cigler Kralj je minimalno plačo lansko leto zvišal na 1024,24 evra, za letošnje leto je predlagal [...]

18.01.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja 9,5% stopnja DDV

Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi; dobava vode; zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito; medicinske oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem; prevoz oseb in njihove osebne prtljage; [...]

05.01.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Uporaba posebne nižje stopnje DDV v višini 5 %

POJASNILO  FURS O NOVELI ZDDV-1L – UPORABA POSEBNE NIŽJE STOPNJE DDV V skladu z novelo zakona ZDDV-L, objavljeno v Uradnem listu RS št. 72/19, se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih [...]

04.01.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Napotki gostiteljem ob prehodu v novo koledarsko leto 2022

Epidemija koronavirusa je močno prizadela področje turizma - eno od uspešnejših in perspektivnejših panog slovenskega gospodarstva. Za čimbolj učinkovito ravnanje ob prehodu v leto 2022 in upoštevanju zakonodaje glede vodenja knjige gostov in hrambe podatkov na strani gostitelja oz. izvajalca nastanitvene dejavnosti kot tudi glede poročanja podatkov v sistem eTurizem AJPES, smo pripravili naslednje kratke napotke. IZVAJANJE NASTANITVENE DEJAVNOSTI Trenutno je na območju Republike Slovenije sproščena velika večina dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom z redkimi izjemami. Sprejeti ukrepi Vlade RS, opredeljeni v določbah aktualnega odloka, so vam na voljo s strani pristojnega organa, t.j. Ministrstva za gospodarski [...]

16.12.2021|Kategorije: Nedefinirano|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top